മനാമ: തൊഴിൽ, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം അസിസ്റ്റന്റ് അണ്ടർസെക്രട്ടറി അഹമ്മദ് ജാഫർ അൽ ഹൈകിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ ഐ.സി.ആർ.എഫ് ആരോഗ്യകരമായതും സുരക്ഷിതവുമായ 2020 വേനൽക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.

വേനൽക്കാലത്ത് തൊഴിൽ അപകടങ്ങളും രോഗങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നതിനും പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് തൊഴിലുടമകൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും തൊഴിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും 2013 ലെ മന്ത്രിതല ഉത്തരവ് 3-ൽ വ്യക്തമാക്കിയ പ്രകാരം തൊഴിൽ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരുന്നു ഈ വേനൽകാല (ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങൾ) കാമ്പെയ്ൻ.

2020 ജൂലൈ 23 വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 7 വരെ ഓൺലൈൻ സൂം മീറ്റിംഗ് വഴിയാണ് കാമ്പയിൻ നടന്നത്. അൽഗാന കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് ക്യാമ്പ്, സെബാർകോ ക്യാമ്പ് എന്നീ 2 ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലെ തൊഴിലാളികളുമായി മന്ത്രാലയ അംഗങ്ങൾ  സംസാരിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലീഫ് ഫണ്ട് (ഐ.സി.‌ആർ.‌എഫ്) സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ ഈ പ്രചാരണത്തെ പിന്തുണചു കൊണ്ട്, മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ അവതരണത്തിനുശേഷം, 200 പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന മാസ്കുകൾ, ആൻറി ബാക്ടീരിയൽ സോപ്പുകൾ, കോവിഡ്-19 അവബോധ ഫ്ലൈയറുകൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 2 ലേബർ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചു.