മാനമാ: എ.വൈ.സി.സി മുഹറഖ്‌ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി നടത്തി വരുന്ന ചിത്ര രചനാ മത്സരമായ ലുലു എക്സ്സ്ചേഞ്ച് സ്പോണ്സർഡ് നിറക്കൂട്ട് സീസണ് 4 ഈ വർഷം കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് കൊണ്ട് ഡിസംബർ 4 വെള്ളിയാഴ്ച ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തുകയാണ്, ജൂനിയർ, സീനിയർ എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ആയാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്, 8 വയസ്സ് മുതൽ 11 വയസ്സ് വരെ ജൂനിയർ വിഭാഗവും 12 മുതൽ 15 വരെ സീനിയർ വിഭാഗവും ആയാണ് മത്സരം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു രജിസ്ട്രേഷനും ആയി ബന്ധപ്പെടുക 32046255, 35914004, 33874100.