മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ കേരളീയ സമാജം ലൈഫ് മെംബർ ദേവദാസൻ നമ്പ്യാർ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നാല്പത്തി രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ബഹ്‌റൈൻ കേരളീയ സമാജത്തിൽ വിവിധ കമ്മിറ്റികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയുകയും ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു.

സമാജം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായും നിശബ്ദമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ദേവദാസൻ നമ്പ്യാർ എന്നും നാട്ടിലെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യവും ശാന്തിയും ആശംസിക്കുന്നതായി സമാജം പ്രസിഡന്റ് പി.വി രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള യും വർഗീസ് കാരക്കലും പത്ര കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.